Debatní klub

Debatní klub - Okno pro hledající

V dejvickém sboru ČCE se v letech 2003 až 2012 scházel debatní klub zaměřený na problém srozumitelnosti křesťanské zvěsti v naší současnosti. Úvodní texty k vybraným besedám jsou přílohou tohoto textu. Z besed vytěžil jejich moderátor Drago Fišer rovněž knížku "Hledám slova pro hledající. Procházka teologickou literaturou", jež vyšla v nakladatelství Mlýn a prodávají ji knihkupectví Kalich a i mimo Prahu knihkupectví Karmelitánského nakladatelství. 

Kniha nekopíruje strukturu besed ve sboru, neboť autor měl na mysli dvě skupiny potenciálních čtenářů. Inspirací pro první a základní skupinu byli jeho sekulární přátelé a známí, lidé poctiví a často velmi obětaví, označující sami sebe za agnostiky či ateisty. K této skupině míří první čtyři kapitoly, pojednávající 1) o tajemství lidského života, o jeho hlubším  extenciálním smyslu, 2) o obecných kořenech náboženství, 3) o specifiku křesťanství jako jednoho ze světových náboženství a 4), která čtenářům neznajícím Bbli přibližuje život a učení Ježíše z Nazareta. Druhou skupinou čtenářů mohou být aktivní křesťané, od nichž autor očekává i kritiku. Ve 3) kapitole se totiž pokusil jasně definovat dvě vzájemně neslučitelné tradice křesťanské věrouky (synoptická a nesynoptická) a v poslední 5) kapitole kriticky rozebírá hlavní rysy nesynoptické tradice a ukazuje, v čem vidí neslučitelnost obou tradic. Autor ale nesoudí, neříká co z věrouky je správné či nesprávné, ale jen konstatuje, co jej oslovuje (jmenovitě Ježíš z Nazareta) a co jej naopak neoslovuje (mnohá dogmata schvalovaná na prvních koncilech). Autor si rovněž nekladl za cíl hodnotit teology (včetně apoštola Pavla), ty zmiňuje výlučně z úzkého pohledu jejich přínosu k synoptické či nesynoptické tradici.  

Rukopis knihy posoudil prof. Petr Pokorný, který vydání doporučil (plné znění viz Křesťanská revue 3/13) mj. proto, "že čtenáře seznamuje s biblisty, filosofy a teology, kteří si jsou vědomi světové diskuse a jejichž myšlení by dnešní přemýšlivý (i nekřesťanský) čtenář pohl pochopit. Snad by to přispělo i k tomu, že to, co veřejnost vnímá jako ojedinělé hlasy, by se objevilo v širší souvislostii. I když nejde o jednotný proud, ale o kovergující cesty myšlení víry."  V závěru recenzního posudku vydané knihy (zatím nepublikováno) pak prof. Pokorný napsal: "Čtenář snad již pochopil, že jde o neobvykle zajímavou knížku: Místy je to mimořádně poutavé čtení a doborodružné objevování rodící se shody v současném křesťanském myšlení. Za to patří autorovi dík." Také recenzent farář Ondřej Macek (Český bratr 7-8/13) knihu doporučil slovy: "Kniha mě, jak naznačeno, mnohokrát mile překvapila, inspirovala, vyprovokovala. A to se mi nestává často... vřele a rozhodně ji doporučuji tomu, kdo není spokojen s věroučnými poučkami, kdo je ochoten o své víře přemýšlet, vystavovat ji pochybnostem." 

Byli jsem upozorněni, že kopie obsáhlého obsahu knihy (= kapitoly, subkapitoly atd.) je dostupná v katalogu Moravské zemské knihovy. Přístup např. přes Google je: vufind mzk - Drago Fišer - z nabídky čtyř publikací vybrat Hledám slova pro hledající - pod obrazem obálky se objeví obsah, který kliknutím zvětšíme.

Žádná nadcházející akce pro tuto kategorii v kalendáři není zadána.