Bohoslužby 3. 5.2020

Bohoslužby Dejvice 3.5. 2020 - 4. neděle velikonoční Jubilate

 

Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. (1 Pt 5,14)

Sourozenci v Kristu, dnes máme 4. velikonoční neděli Jubliate  JUBILATE – Oslavuj! a tu v ekumenickém lekcionáři rámuje asi ten nejznámější žalm. Ano, je to žalm 23.

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Amen

Modlitba: Pane náš, náš nebeský souputníku, dobrý pastýři, voláš nás do společenství. Dnes se nemůžeme sejít fyzicky, ale jsme shromážděni alespoň virtuálně, ve Tvém Duchu. My nejsme jen nějaké stádo, ale také jednotliví lidé, každý se svým jedinečným příběhem, děkujeme, že nás máš za své milované děti. Dej ať naše uši zůstávají otevřené, ať tvůj hlas rozpoznáváme v čase radosti i smutku, v čase zásadních rozhodnut v mládí, tak i v čase nemoci a stáří, kdy už mnoho jiného rozpoznat nebudeme schopni. Vyznáváme Ti, že děláme mnoho chyb a zraňujeme vědomě i nevědomě. Posiluj nás v dobrém, prosíme.  Ty máš pro nás dobrou pastvu, nejen pro oči, ale i pro srdce a pro nitro. A to nejen v dobách hojnosti, klidu a pohody, ale i v dobách náhlého sucha a vyprahlosti, které se mohou zdát nekonečné. 

Vytrhuj nás z ospalosti a apatie, smutku a skleslosti a dopřej nám, Pan, vědomí tvé stálé uklidňující přítomnosti. Amen

 

Píseň 219 Hory doly stráně https://soundcloud.com/user-41012488/hory-doly-strane?in=user-41012488/sets/cd-nekdo-me-vede-za-ruku

 

Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a budu uzdraven. Amen

Tradiční text pro dnešní neděli je z evangelia Janova z 10.kap. přečtu Ježíšova slova od verše 7 do verše 11:

  • 7 „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 
  • 8Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 
  • 9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 
  • 10Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
  • 11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

 

1.Obrazy ovcí a pastýře je Písmo celé protknuté, byť s naší dnešní realitou nemají tolik společného, jako tomu bylo dříve. Dnes je už alespoň u nás pastýřem málokdo a ovce je v obecném povědomí spíše symbolem tuposti a hlouposti. Když se zamyslíme nad lidskou zaslepeností a blouděním, možná tento obraz lidí jako stáda oveček v něčem sedí. Prvotníje uvědomit si, že pastýře potřebujeme. Potřebujeme jeho směrování pro život. Bez něj možná ani nevíme, že bloudíme, ztrácíme orientaci, nevíme, kudy jít. On nám tuto svou pomoc nabízí. V prorocích máme mnohokrát příslib, že Bůh sám bude pastýřem Izraele. Slyšeli jsme to i v dnešním žalmu. Přesně takovým dobrým pastýřem, jak jej popisuje Ježíš v našem podobenství. 

2. Druhá věc, která mě zaujala je, že Ježíš říká toto podobenství jako polemiku do poměrů, kdy jeho příznivci byly vyhazováni ze synagog, prostě proto, že se ke Kristu hlásili. Být ovečkou z Kristova stáda neznamenalo žádné otupělé cupitání, ale leckdy odvážné kroky. Být křesťanem tedy bylo a i dnes je znamení. Neviditelné znamení křtu, které nás celoživotně staví do světla evangelia, nasvěcuje naši realitu zorným úhlem biblického svědectví. Nutí nás to zamyslet se, kterými dveřmi chceme vcházet a skrze které raději odejít a nechat cosi nebo kohosi za sebou. Být křesťanem znamená zamýšlet se nad tím, kterým směrem nás asi vede pastýř, který není vidět, ale jemuž důvěřujeme. Být křesťanem znamená mít odvahu nechat se vést třeba i do neznáma.

3. Pastýř a dveře, to jsou dva velmi silné symboly pro Krista. Nejprve tedy pastýř: Pastýř ovce vyvádí. Nenechává je hladovět a ve tmě, když na něj čekají. Slibuje jim pastvu. Čas svého příchodu si řídí sám, ale jejich čekání bude odměněno.On totiž narozdíl od zloděje přišel, aby ovce měly život v hojnosti, aby bez ohledu na okolnosti nikdy smrtelně nestrádaly. Aby odpověděly na jeho volání, šly za ním a braly si tuto nesmírnou hojnost, kterou jim nabízí.A to je třetí dnešní poselství: Boží štědrost. Kdo málo čeká, chce a touží, ten ani nemůže vidět, jak hojně dostává. Jako by měl přivřené oči. V tomto smyslu, kdo málo čeká, málo dostává. Pokud máme Pána Boha zařazeného ve svém životě jen pro sváteční chvilky, pokud nic neočekáváme nebo se dokonce bojíme, co všechno by se mohlo stát, kdybychom se nechali svatým Duchem skutečně „ofouknout“, najdeme jen pár drobků z koláče, který tu byl a je pro nás celý.

4.Druhý symbol – Dveře – nám může připomenout, že i my každý den vycházíme do kontaktu s druhými. Možná v poslední době méně než jindy. I to může být příležitost, před každým vykročením, reálným, nebo virtuálním propojení na obrazovce počítače se o to více zamyslet, kdo je našimi dveřmi. Když vycházíme svými dveřmi, oblékáme se na to. Jako bychom se oblékli v Krista, jak říká jinde apoštol. Myslet na Krista jako dveře nám může pomáhat myslet na to, jak naladěni vycházíme mezi lidi, jaká slova pouštíme ven bránou svých úst, jaká slova si pouštíme do nitra dveřmi svých srdcí. Obraz Krista jako dveří nám nabízí více takových metafor, kde on je tím, kdo rozhodne jak a kdy a jakým způsobem někdo vchází nebo vychází.Život je jako bloudění velikou neznámou budovou, kde hledáme ty správné dveře, a těmi je Kristus. 

Víme, že dveře jsou také bránou mezi dvěma vůněmi. Dveřmi vejdeme do domu a v každé domácnosti to voní jinak. Vyjdeme ven dveřmi, nadýchneme se a zase, cítíme, jaké vůně má svět, do kterého jsme vešli. Kristus je našimi veřejemi, branou do světa i branou do domova. On dokáže proměnit vůni naší reality. Lidé si pamatují naši „vůni“ nebo jinými slovy to, co cítili, jak se s námi „cítili“. On pro nás chce život a to život v hojnosti. Dveře jsou prostě symbolickým obrazem pro přechod z jedné oblasti do druhé, např. z vnějšího světa do svatého prostoru, tam, kde jde o věci duchovní. Ve středověku byly brány katedrál zdobeny Kristem sedícím na trůnu. Bylo to znamení, že skrze Krista mohou vstoupit do pravého života. Jak říká Anselm Grün: „bereme-li Ježíšova slova vážně, náš život se uzdravuje. Procházíme-li dveřmi, kterými je On sám, dostáváme se k svému pravému Já. Ježíš ukazuje na dvou obrazech, co tento život znamená: budeme vcházet, vycházet a najdeme pastvu. Život v nás pak bude proudit všemi směry. Už nebudeme - zahleděni v sebe - kroužit jen kolem svého JÁ, nebudeme ale ani žít pouze na povrchu. Pokud vstoupíme dveřmi, kterými je Kristus, budeme vcházet a vycházet, navážeme vztah se svým srdcem a současně budeme utvářet tento svět. Najdeme pastvu. Najdeme pokrm, který nás opravdu nasytí.“ Tolik citace.

 Bratři a sestry, náš dnešní text zakončuje verš: „Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“To je základ poslední myšlenky dnešního kázání: Pastýř je pohotový k oběti. Takový je Bůh, který pro nás chce život v hojnosti. Na to se můžeme spolehnout, když bojujeme o stejný ideál, být pohotoví k oběti, ale setkáváme se nevyhnutelně se svou slabostí. Na tento rys každého dobrého pastýře můžeme myslet, když přemýšlíme, zda plníme dobře své životní role. Rodičovství je pohotovost k oběti. V manželství se bez obětí neobejdeme, a to v obou významech slova, ani rodinný život s dětmi bez obětí nenaplní předobraz, který v Kristově lásce až do krajnosti máme.

Přeji tedy nám všem, abychom si uvědomovali, že pastýře potřebujeme. Abychom se nebáli, ale věděli, že být křesťanem je znamení, které nás vede odvážně se rozhodovat. Jako oporu tu máme vědět o Boží štědrosti a modlitbě jako zdroji posily v každodennosti. Přeji nám všem, abychom dokázali vidět, jaké dveře používáme, kdo jakými dveřmi vstupuje k nám a jakou „vůni“ máme pro druhé. Nakonec se na příkladu Krista můžeme učit moudrosti a pohotovosti k oběti.

Modlitba: Bože, pastýři svého lidu, tys nezanechal svého Syna Ježíše napospas smrti, ale probudil jsi ho k životu bez konce. On nás všechny nazývá jménem a volá nás ke svobodě i odpovědnosti. Dej, abychom slyšeli jeho hlas a následovali ho na cestách svých životů. Skrze něho tě chválíme v Duchu svatém dnes a navěky.

Píseň: Bože, jenž jsi v nebesích EZ 378 https://soundcloud.com/user-41012488/boze-jenz-jsi-v-nebesich?in=user-41012488/sets/cd-nekdo-me-vede-za-ruku

Přímluvné modlitby: Pane všeho světa, přimlouváme se za ty, kteří hledí na zavřené dveře svého pokoje: v nemocnicích, v domově důchodců a všude tam, kam není nyní možno fyzicky vejít. Prosíme, aby se s Tebou setkali alespoň v těch, kdo je ošetřují, kdo jim volají, v těch, o nichž vědí, že na ně myslí. Přimlouváme se také za pečující, za ty, kdo riskují v prospěch druhých. Pane, smiluj se!

Pane, dveře našich srdcí jsou často zabouchnutá, přivřená nebo vržou v pantech a otvírají a zavírají se podle toho, jak fouká vítr. Posiluj nás ve stálosti, dej naší lásce čerstvý vzduch svých otevřených dveří, dej, ať prostor, kterými jsou naše duše je tvým prostorem, místem, kde ty jsi dveřmi.Pane, smiluj se!

Kriste, tolik je nouze na světě, tolik lidí bez přístřeší, kteří už ani nevědí, co jsou dveře do vlastního soukromí. A tolik je lidí, kteří byli mnoha dveřmi vyhozeni, z práce, na dlažbu, z úřadů, z domova. Podávej naši ruku silou své lásky těm, kdo to potřebují. Dej nám sílu otevřít dveře lidem v nouzi. Dej nám sílu vidět, na které dveře se má opakovaně tlouci, abychom se domohli práva pro sebe i pro druhé.

Pane, smiluj se!

Otevírej svou církev, naše modlitebny a kostely, bloudícím lidem, otevírej naše způsoby a vyjádření, aby byly srozumitelné. Otevírej, Pane, naše srdce.

Svěřujeme Ti nyní v důvěře i své další přímluvy……..Pane, smiluj se!

To další podstatné Ti pak svěřujeme ve slovech modlitby, kterou nás učil sám Kristus:Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

Poslyšte slovo poslání dle Hesel Jednoty bratrské na dnešní den:Bůh nás povolal k pokoji. 1.list  Korintským 7, 15 

 

Přijměte požehnání: Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky. Amen.  Jděte v pokoji.

 

 

Píseň 442 Pane dnešek je den chvály https://soundcloud.com/user-41012488/pane-dnesek-je-den-chvaly?in=user-41012488/sets/cd-nekdo-me-vede-za-ruku