Bohoslužby 26. 4. 2020

Dejvice 26.4.2020 2. neděle po Velikonocích Misericordia Domini                          Jakub MALÝ 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  Zazněla slova ŽALMu 117

 UVÍTÁNÍ Sestry a bratři, milí přátelé, 
vítám Vás na dnešních bohoslužbách a zdravím Vás s přáním pokoje, milosti a veselosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Myslím, že tématu koronavirus a karanténa a roušky už máme všichni plné zuby. Proto si roušku sundám, ostatně mohu, protože jsem tu sám. A k tomu nás bude tyto bohoslužby provázet téma, které s nemocí covid-19 vůbec nesouvisí: Bůh a humor.

Píseň Našich pěvců

MODLITBA: Bože náš a Pane, chválíme Tě za smysl pro humor, který je darem Ducha svatého. Děkujeme za každou příležitost se zasmát, děkujeme za vtipy, za různé komické situace, kterých jsme v životě svědky. Děkujeme za děti, které jsou mnohdy nevyčerpatelným zdrojem smíchu a legrace. Děkujeme za příležitost se zasmát i v situacích, kdy nám do smíchu moc není a prosíme, veď nás, abychom i my byli příčinou Tvého úsměvu. S důvěrou se k Tobě obracíme skrze Ježíše Krista i Ducha svatého. Amen.

Proto jako první BIBLICKÉ ČTENÍ zazní vybrané verše z knihy Přísloví Př 10,1.18; Př 11,22; Př 12,14; Př 13,24; Př 14,7; Př 26,9.11.14.27; Př 27,3 ; Př 31,4-6 (výběr):

Př 10, 1 Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost,tupec přivádí matku k zoufalství. 18 Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.

Př 11, 22 Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu.

Př 12, 14 Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí.

Př 13, 24 Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje.

Př 14, 7 Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš.

Př 26, 9 Jako trn v ruce opilce je přísloví v ústech pitomce. 11 Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost. 14 Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině.  27 Kdo jámu kopá, sám do ní padá;

kdo valí balvan, toho zavalí.

Př 27, 3 Kámen tlačí a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojí.

Př 31, 4 Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší. 5 Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených. 6 Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší.

Píseň Našich pěvců

 

Dnešní TEXT, který nám poslouží jako základ KÁZÁNÍ, je zapsán v evangeliu Mt 25,1-13:

KÁZÁNÍ

Už jsem se nejednou setkal s názorem, že v náboženství není prostor pro vtip, humor, že křesťanství je nudné, Bůh je nesmírně vážný, Bible je nuda. Není to pravda. Budu se snažit to ukázat na biblických textech. Nedivím se, že ať už křesťané či nekřesťané, mají představu, že humor do kostela nepatří nebo do křesťanství. Můžeme si za to sami stylem naší komunikace při  bohoslužbách. Ono je těžké Bohu přiznat jeho humornou stránku, když se na lidi farář obvykle tváří takto :-/. Když zvěstujem evangelium (radostnou zprávu) tímto způsobem: (smutně) “Přiblížilo se království nebeské, obraťte se a věřte evangeliu.” Stejné je to s tzv. Áronským požehnáním:  (smutně) “ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář…”  Rozjasnit tvář znamená se usmát. (vesele) “Ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář.” Nejlépe je to ale vidět, když farář čte apoštola Pavla v listě Filipským tímto způsobem: (smutně) “radujte se vždy, znovu říkám, radujte se.” Zvěstovat radost smutně nám jde vážně dobře. 

Ovšem já zastávám názor a nejsem sám, že vyspělé náboženství se pozná podle toho, že jeho vlastní příslušníci si ze sebe dokáží udělat legraci. Největším příkladem nám může být asi židovský humor. Nedávno jsem četl na Facebooku úžasný vtip: Přijde Roubíček ke Kohnovi do hospody a povídá: “Kohn, natočej mi pivo.” Kohn říká: “Tady maj pivo a tady účtenku EET.” Roubíček se ptá: “Co je to EET?” Kohn odpovídá: “To neznaj? To je teď novej zákon.” Roubíček: “Prosím vás, co zrovna nám dvěma je do nového zákona?” Musím ale uznat,  že my křesťané se už docela lepšíme. Narazil jsem i na tento vtip: “Co jste říkala mému kázání?” ptá se farář jedné sestry v kostele. “Bratře faráři, bylo jak Boží pokoj a milosrdenství!” odpoví sestra. Opravdu? ptá se farář, příjemně překvapen. “Ano, jako nepochopitelný Boží pokoj a Boží milosrdenství, jež nikdy nepomíjí…” 

Důkazem, že v Bibli najdeme humor, nám je rozhodně kniha Přísloví a její jednotlivé verše, které jsme dnes četli v biblickém čtení. Mě nejvíc pobavili dva verše. První: “Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině.” Toto je vtipné samo o sobě. Jiná jsou vtipná v určitém kontextu. Proto mě v rámci českého kontextu hodně pobavil tento verš: “nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených.” Žel s kontextem je v biblických textech potíž. Během let se nám souvislost zkrátka vytratila. My už ji neznáme a proto se vtip některých textů ztratil. Například podobenství o deseti družičkách, které jsme četli, muselo vyznít Ježíšovým posluchačům humorně. My už dnes nevíme, co všechno tehdejší svatba obnášela, co to znamenalo čekat na ženicha, nemluvě o následcích, když ho družičky propásly. Proto jsem vděčný za Parabibli, kde je toto podobenství  převedeno do současnosti, a tím lépe odhaluje jeho původní smysl: „Tehdy bude nebeské království podobné deseti fanynkám, které vyrazily na letiště naproti Justinu Bieberovi. Pět z nich bylo rozumných a pět naivních. Ty naivní si s sebou vzaly mobily, aby si ho vyfotily, a vyrazily na Ruzyň. Ty rozumné si kromě mobilu do kabelky přihodily také powerbanky. Bieberovo letadlo ale mělo zpoždění, a tak všechny fanynky vytáhly mobily a celé hodiny sjížděly facebooky, diskusní skupiny a online fankluby. O půlnoci se strhl křik: ‚Justin je tu! Všichni rychle k němu!‘ Všechny fanynky rázem vyskočily a zapnuly si v mobilech foťáky. Tehdy ty naivní zjistily, že mají vybité baterky, a tak řekly těm rozumným: ‚Půjčte nám svoje powerbanky. Naše mobily se vybily.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Samy je potřebujeme. Tady máte nabíječky, jděte do Mekáče do haly, jsou tam zásuvky.‘ A když ty naivní fanynky odběhly dobíjet své mobily, přiletěl Justin Bieber a ty, které byly připravené, se s ním mohly vyfotit. Pak nastoupil do taxíku, dveře se zavřely a byl pryč.“  vím, že vtip ztrácí vtip, když se vysvětlí, ale díky tomuto zpracování je nám pointa podobenství o deseti družičkách najednou více jasná - nenechte si Boží království utéct jen kvůli své lenosti, pošetilosti, kvůli nesmyslům. 

Více podobenství dokazuje, že Ježíš měl smysl pro humor a nejen podobenství, ale i další vyprávění o tom, že chodil do rozjařené, veselé společnosti. Rozhodně měl po kom zdědit smysl pro legraci. Když Bůh osvobodil Izrael z egyptského otroctví, tak poté jeho lid putoval pouští. Občas se stalo, že trpěli žízní a hlady. Místo toho, aby Boha prosili/žádali o jídlo a vodu, tak reptali, stěžovali si. Že měli raději zůstat v otroctví v Egyptě, tam se měli lépe. Mojžíš Bohu reptání vyřídil a Hospodin mu odpověděl: “Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám dá najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!‘ Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám…” Vtip se ztratil, protože takto mluví Bůh, navíc v tak vážné situaci. Když si ale Boží řeč přeložíme do současného stylu komunikace, mohl by klidně říct: “Chcete maso? Fajn. Budete mít masa až vám poleze ušima. To budete koukat. Budete mít masa, že mě budete prosit, abych vám ho už nedával.” V 2Sam čteme příběh o tom, jak král David chtěl Bohu postavit chrám a Bohu to přijde roztomile vtipné,  humorné: “Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel?” Mohl by dodat: “Ty ťunťo!” V Jeremiášově proroctví Bůh celkem vtipným způsobem oznamuje Izraeli, že když nepřestanou porušovat Boží zákon, tak je nechá zničit. Přikazuje Jeremiášovi, aby si koupil lněný pás, opásal se jím na bedrech, a nepral ho ve vodě,  pak ho má vzít a umístit do jeskyně u Eufratu. Po několika dnech Jeremiáš našel svůj bederní pás, který byl plesnivý a k ničemu. Hospodin řekl, že takto dopadne Juda a celý Jeruzalém. Opět se humor ztratil vzhledem ke kontextu. Vlněný bederní pás bylo spodní prádlo. Podle Božího příkazu ho měl Jeremiáš nosit, neprat a pak nechat několik dní ležet venku. Jakoby Bůh dnes řekl: “Juda a Jeruzalém dopadnou jako použité nevyprané trenýrky, které se válely týden u řeky.”  Zkáza se dá zvěstovat i s úsměvem. 

Bůh smysl pro humor zcela určitě má, což je vidět na různých biblických místech a nejen tam. Boží humor zažívám zcela běžně, třeba když vyučuji víře děti a mládež. Jsem za to moc vděčný. Jsem vděčný za legraci, kterou v evangelických společenstvích smíme zažívat. Doufám, že nám Bůh svým smíchem bude i nadále žehnat. Zábavy a smíchu se nemusíme bát ani v duchovní rovině našeho života. I když nic se nesmí přehánět. Humor je jako koření. Musí ho být jen tolik, aby dochutilo jídlo. 

Na základě způsobu interpretace mnohých věřících lze nabýt dojmu, že Bůh je bez emocí. Ale není to pravda. Dokonce v Desateru se píše, že Bůh je žárlivě milující. Z toho vyplývá, že k Bohu emoce jednoznačně patří - láska a erotika, pláč a hněv, radost, smutek i humor. Ve vztahu k Bohu smíme zažívat všechny, protože do vztahů patří a Bohu určitě nejsou cizí. To je vlastně evangeliem celé Bible, že Bůh není vůči člověku netečný, odtažitý, ale je nám velmi blízko a náš život prožívá s námi se vším, co k němu patří. Amen    

Píseň Našich pěvců

 

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Pane náš, přimlouváme se za lidi, kteří nemají důvod se smát, kteří se nemohou smát nebo to nedokáží. Daruj jim pokoj i naději, že smutek jednou pomine. Pane, k Tobě voláme: Prosíme Tě, vyslyš nás…

Prosíme, daruj nám smysl pro humor, abychom se nebrali tak vážně. Dej, abychom dokázali vykouzlit úsměv na tváři našich blízkých. Pane, k Tobě voláme: Prosíme Tě, vyslyš nás…

Přimlouváme se za všechny komiky nebo klauny (estrádní i nemocniční). Provázej je v jejich nelehké službě. Rozdávají ostatním radost, přestože sami ji třeba kolikrát necítí. Pane, k Tobě voláme: Prosíme Tě, vyslyš nás…

Přimlouváme se nemocné a prosíme za jejich uzdravení. Prosíme za útěchu pro ty, kterým kvůli nemoci zemřeli jejich blízcí.   Pane, k Tobě voláme: Prosíme Tě, vyslyš nás…

Předkládáme Ti, Pane, i své osobní modlitby... Pane, k Tobě voláme: Prosíme Tě, vyslyš nás…

Slyš, prosíme, naši společnou modlitbu: Otče náš, který jsi v nebesích...

Vyslechněme POSLÁNÍ, které je zapsáno u proroka Iz 65,18-19

Přijměme POŽEHNÁNÍ

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě.
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Amen.

 

Píseň Našich pěvců