Bohoslužby 19. 4. 2020

Dejvice 1. po Velikonocích Quasimodogeniti 19.4.2020   

Kázání: Nezklamaná důvěra aneb láska prochází žaludkem; chleba či koblihy?

Pozdrav: Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen.

Zdravím Vás, milé sestry a milí bratří 1. neděli po Velikonocích, zvané Quasimodogeniti, kterou tématicky uvádějí slova Žalmu 116,1  Introit: Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby. 

Píseň: EZ 116

1. Miluji Pána, neboť on můj hlas vždy slyší, moje pokorné modlitby. Naklonil ke mně sluch, když ve dnech bídy vzýval jsem jej, a ohlásil se včas.

2. Bolesti smrti obklíčily mě, úzkosti hrobu náhle mě potkaly, sevření, truchlost ducha mi nastaly, vzýval jsem jméno Páně upřímně.

3. Vysvoboď, prosím, Pane duši mou!

8. Tys, Pane, služebníka věrného ze svazku hříchu z lásky vysvobodil, a proto oběť díků jsem ti složil; k splnění spěchám slibu daného.

9. Tak jméno Páně vzývat budu já uprostřed tebe, ó Jeruzaléme! Do domu Hospodinova tu jdeme, radostně zpívat ti halelujah.

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tě a velebíme, že nenecháváš své učedníky a svoji církev na cestě tímto světem opuštěnu. Přicházíš k ní, otvíráš jí Písma, oči a zapaluješ srdce k víře. Vždy znovu se děje tento zázrak, pozvedáš zarmoucené a opuštěné, vždy znovu se zjevuješ jako živý Pán. Prosíme tě, dávej církvi a skrze ní i světu poznávat zázrak tvé přítomnosti stále znovu... Duchu svatý, zaháněj z našich srdcí vše, co stojí v cestě porozumění slovům proroků a apoštolů. Zbav nás všeho, co nám brání cele se soustředit a upnout na zvěst evangelia. Osvoboď nás pro nové, čerstvé slyšení tvého slova, aby naše srdce hořela a zapalovala i druhé. Ať je tvoje církev světlem světa a městem na hoře, místem, kde člověk může přijít k otevřeným očím, náhledu a nadhledu nad děním života. (upraveno z Agendy II, str. 154).

-       Vstávám, Bože, dnes ráno, probuzen tvým Slovem, abych prožil další den. Veď mě svojí cestou. Ukaž mi kroky, které mám dělat, aby moje víra byla aktivní, činná a účinná. Měj mě ve své péči, dokud tyto nepříznivé dny neodejdou. A užívej si mě, jako světla pro druhé lidi. Prosím Tě za církev a křesťany; ať křesťanská cesta následování tebe je očistou pro celý svět. Amen.

 

Čtení z Bible:  Lk 24,13-35

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo…. http://biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=24

Píseň: Svítá 276

Ref: Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic, jen tvé slovo dané: Jdi a nehřeš víc…

4. Pyšně sbohem dávám, nemám vůbec nic. Díky ti, zas vstávám. Jdi a nehřeš víc. Díky ti, zas vstávám…

 

Kázání: Nezklamaná důvěra aneb láska prochází žaludkem; chleba či koblihy?

Byly před námi Velikonoce a já jsem nadšeně vykřikoval, že se těším na jídlo. Kterého bych si správně neměl ani všimnout. Měl bych se už ve svém věku věnovat spíše duchovní stravě. Jenže dva z učedníků, kteří rozmlouvali se vzkříšeným Páněm, aniž tušili, že je to on, naslouchali jeho duchovnímu poselství, rekapitulaci dějin spásy od Mojžíše, přes proroky až po celé Písmo … a nic…nechápali… Ale až když jim dal najíst, jakoby jim spadly šupiny z očí, najednou prozřeli, poznali… ale už neviděli. A začali vzpomínat, že už při té duchovní stravě se jim něco dělo v srdci, trochu jim každému hořelo… ale pravé poznání nastalo, až když láska prošla žaludkem a oni „okusili a viděli, jak dobrý je Pán“. Dostali chleba!

     Nádherný zápis Lukášův o setkání Krista Pána s dvěma učeníky. Copak v nás srdce nehořela???

Znovu Vás zdravím, milí přátelé, také prostřednictvím obrazu. Abyste si mohli nejen přečíst, ale také vidět. S kolegyní Majdou jsme Vás o Velikonocích i s našimi skvostnými hudebníky navštívili v obývácích a mobilech a kdoví kde ještě. Váš zájem i ohlas nás potěšil. Povzbuzeni touto Vaší pozorností, předložíme Vám ještě několikrát během karantény krátký video-vstup do našeho kostela. A pak se uvidí, protože zjišťujeme, že jsou lidé, kteří prožívají svoji karanténu třeba už i několik let… A také to děláme proto, že jsme si museli založit vlastní you tube kanál, a tak by bylo docela trapné, aby zůstal skoro prázdný