Bohoslužby 10. 5. 2020

Dejvice 4. po Velikonocích Cantate 10.5.2020   

Kázání: Bůh z těch časů dávných je pořád stejnej dál…

Pozdrav: Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen.

Zdravím Vás, milé sestry a milí bratří 4. neděli po Velikonocích, zvanou Cantate; to je uzpívaná neděle, k jejímuž otevření můžeme použít množství biblických veršů-já radostně cituji Žalm 118: „Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel“.  

Modlitba: Náš Pane a Spasiteli, ty jsi skrze smrt a vzkříšení odešel ke svému Otci, abys nám posílal svatého Ducha. Děkujeme, že jej věrně dáváš až do dnešního dne. Bez něho by se svět propadl do záhuby. Duchu svatý, ty nás učíš společně žít. Dáváš nám poznat ve smrti Kristově soud nad světem a vítězství nad vládcem temnosti, chaosu, lži a pomluv. Duchu pravdy, ty zjevuješ, že jen v Ježíši ukřižovaném je veškerá pravda. Radujeme se, že otevíráš naše ústa k chválení a zpívání. Kriste Pane, buď oslaven se mezi všemi národy i v tento den odpočinku, chválení, zpěvu. Amen.

Čtení z Bible:  Mt 26,26-30

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

Píseň: Tomášovo blues – Tomáš Najbrt (Svítá 292)

 

Kázání: Ž 118 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.  

 

Tato krásná uzpívaná neděle říká si samozřejmě o tématické kázání…musí být plné zpěvu.. Protože, máte-li sluch, ani nemusí být moc dobrý a vyjdete-li, kde je pár stromů, tak uslyšíte zpěv ptáků. Všechno na jaře zpívá; celé Boží stvoření. Věda řekne, že ptáci zpívají jen proto, aby nalákali druhé pohlaví a zajistili trvání života v koloběhu plození a umírání. Líbí se mi jiné zdůvodnění pro zpěv zvířat, který známe z jedné staromódní kostelové písně-„Kohout zpívá hlasem, aby každý vstana ze sna jitřním časem, pospíchal hned z rána z milostivé péče vděčně slavit Pána“.   

     Celé stvoření zpívá proto, aby oslavila Boha Stvořitele, který všemu dává život a dech. To je biblický náhled. Vesmír zpívá, říkají astronomové, šelestí, tiká. Pod mořem se komunikuje. Včelaři říkají, že když přiloží ucho k úlu, slyší v bzučení včel hudbu. Včela zpívá; ta, která bývá oslavena v římsko-katolické liturgií na sobotní velikonoční noční vigilii; ta, které pro její neúnavné dílo vděčíme za plody, které nás sytí; ta, kterou hebrejec nazve slovem „deburra“, tedy-ta která mluví. 

     Věda řekne, že zvuky, řeč, píseň, slovo, slouží k tomu, aby se dva spolu domluvili. Evangelický německý farář a filosof Herder ve svém prvním významném díle „O povaze a původu lidské řeči“ dospěl k závěru, že řeč nejspíše vznikla ne jako nástroj účelové komunikace, ale jako nástroj svátků, ke společnému slavení. Na to, aby člověk ulovil mamuta, nemusel mluvit. Na to, aby něco pořádně oslavil, vymyslel si řeč.

     Tomáš ve svém blues nevěřícího Tomáše přemýšlí, zda má vůbec nějakou cenu v neděli ráno hledat zpěvník a jít si do kostela zazpívat. Slova této písně dostávají v karanténě další rozměr. Jak si s vámi telefonuji, slyšel jsem už tolikrát, jak nám chybí společný kostel a já k tomu dodávám i společné zpívání.

    Bratři a sestry, milí přátelé. Poselství této neděle začíná vybídkou-zpívejte. Rád vám to kladu na srdce-i když jste doma sami, zpívejte, hlasitě, až se budou zdi třást a sousedé se budou vyklánět z okna. Zpěv je krásný; je zdravý-pořádně se při něm nadechněte; rozbrníte svoji bránici a pak celé tělo. A srdce se začne radovat. Zpívání je krásné a zdravé. V jiné nádherné písni zpíváme-„Boží dar písně, nám pomáhá z tísně“. I to zpěv umí. Jsme teď ztísněni mezi čtyřmi zdmi, v omezeném prostoru; mnohým z nás, zvláště těm staším, chybí sociální kontakt, doléhá samota. Zpívejte. A nezapomeňte, že píseň je způsob jak oslavit toho, který nám dal život; který dal světu smysl; který brání svět před chaosem.

   Píseň je možnost, jak vystoupit znovu, třeba každé ráno, do proudu dějin víry; na cestu Božího lidu. Píseň je to, co dodává odvahu. Po poslední večeři, kterou Kristus vysloužil svým učedníkům,  s chvalozpěvem pak šli k hoře oliv. Budeme za chvílí končit písní, která rekapituluje dějiny spásy. A ujišťuje mě i vás věřící zpěvák Tomáš, že v mém každodenním boji o pravdu se mohu držet faktu, že Bůh je pořád stejnej dál. Když vedl lid a Mojžíše přes moře; když byl s Kristem v pekle kříže, když nikdo ani Tomáš nečekal, že to peklo nemá hlavní slovo, když v Kristu stál uprostřed a dával všem pokoj, byl v tom Bůh, který je stejnej dál. I dnes a pro vás. Nevěříte? Zazpívejte si pořádně píseň chval; zahulákejte si, že život stojí za to… že ho máme žít; a že ho máme měnit v oslavu. Veliká povelikonoční nekončící píseň, která začala vkříšením Ježíše Krista, a s kterou mohu jít na rtech v životě i ve smrti. Amen.

 

Modlitba Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tě za to, že nám otevíráš naše oči, abychom ve víře viděli, jak svým Duchem ve světě působíš. Svoláváš svůj lid, aby ti každou neděli zpíval píseň radosti. Vzbuzuješ víru, rozmnožuješ lásku, potěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné, k naději pozdvihuješ zoufalé. - Ukřižovaný Spasiteli, buď svým Duchem s těmi, kdo trpí pro nespravedlnost a války ve světě, kdo jsou hladoví, nemocní, vystrašení. Držíš svou mocí svět, aby neupadl do chaosu a zkázy. - Kriste Králi, prosíme tě za všecky, kdo nesou odpovědnost za veřejné záležitosti, dej, aby nezneužívali moci, ale zastávali se všech, kdo trpí v bezmoci. Prosíme tě, buď s námi a otevírej naše ústa pro nekonečnou píseň chvály a radosti. Vyslyš nás, když se v tichosti k tobě obracíme slovy modlitby, kterou jsi svůj lid naučil. Amen

Píseň: T. Najbrt: Bůh je pořád stejnej dál

Poslání: Ef 5  Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Požehnání: Milost vám a pokoj. Amen.

 

                                                                                                          Pavel Ruml 29.4.2020